• BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Nechajte to na nás, už viac ako 15 ročné skúsenosti

 • Ochrana pred požiarmi

  Protipožiarna ochrana, prevencia, zastupovanie, poradenská činnosť

 • Školenia motorových vozíkov

  Základné, opakované a aktualizačné školenia obslúh motorových vozíkov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / ochrana pred požiarmi
pre malé a stredné firmy

Skúsenosti a profesionalita

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti BOZP a OPP s viac ako 15 ročnými skúsenosťami.

Kvalita a promtnosť

Našim prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné služby za dostupnú cenu pre malých a stredných podnikateľov.

Efektivita a zníženie nákladov

Efektívny systém zabezpečenia zákonných povinností zamestnávateľov a šetrenie ľudskými zdrojmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zákonná bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci pre malé a stredné podniky.

Ochrana
pred požiarmi

Zákonná ochrana pred požiarmi pre malé a stredné podniky, bytové domy, prevádzky.

Školenie obslúh motorových vozíkov

Zákonné školenia zamestnancov na obsluhu motorových vozíkov pre malé a stredné podniky.

V skratke o nás

Sme spoločnosť poskytujúca služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a školenie obslúh motorových vozíkov pre malé a stredné spoločnosti. Naším prvoradým cieľom je kvalita a efektívne zníženie nákladov vyplývajúcich zo zákonných povinností zamestnávateľa na strednom a západnom Slovensku.

 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • ochrana pred požiarmi
 • školenia obslúh motorových vozíkov
 • Ochrana zdravia zamestnancov pri práci je nevyhnutnou súčasťou každého podniku, nakoľko rôzne aktivity človeka prinášajú množstvo neočakávaných udalostí, ktoré môžu viesť k poškodeniu zdravia, prípadne strojov a zariadení. Preto je nevyhnutené pravidelne kontrolovať pracoviská podnikov tak, aby sa zabránilo týmto udalostiam, prípadne sa eliminovalo riziko na najnižšiu možnú úroveň. BOZP je zložitý mechanizmus postavený na právnych predpisoch a kladie nároky na spôsob riadenia pracoviska, ale aj jeho prevenciu proti haváriam a úrazom.

 • Ochrana pred požiarmi je široká oblasť vzťahujúca sa na zabezpečenie objektov a prevádzok proti možným rizikám požiaru od vypracovania dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavby, realizácie stavby pri dodržaní právnych a ostatných predpisov na zaistenie ochrany pred požiarmi, cez pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky, potrebného vybavenia a označenia objektov, kontroly požiarnych a požiarnotechnických zariadení, cez vypracovanie zákonnej dokumentácie až po školenia zamestnancov a protipožiarnych hliadok. Legislatívne požiadavky v oblasti ochrany pred požiarmi sa vzťahujú nielen na právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ale aj na bytové domy.

 • Prevádzka motorových vozíkov môže byť príčinou ťažkých až smrteľných pracovných úrazov. Predstavuje riziko nielen pre samotnú obsluhu, ale aj osoby nachádzajúce sa v okolí pohybu vozíka či manipulácie s tovarom. Nevyhnutným predpokladom pre obsluhu motorového vozíka je preto získanie odbornej spôsobilosti pre príslušnú triedu a druh motorového vozíka na základe absolvovania základného kurzu pre získanie teoretických a praktických vedomostí a zručností a následne plnenie zákonných požiadaviek pre udržanie platnosti získanej odbornej spôsobilosti.

Povedali o nás

Prečo práve QMAX, s.r.o.? Opýtali sme sa za vás.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • vypracovanie dokumentácie BOZP
 • školenia zamestnancov v oblasti BOZP
 • školenia vodičov motorových vozidiel
 • kontrolná a poradenská činnosť
 • zastupovanie pri kontrolách zo strany inšpektorátu práce

Ochrana pred požiarmi

 • služby technika a špecialitu požiarnej ochrany
 • kontrola požiarnych uzáverov
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • školenia zamestnancov
 • školenia vedúcich zamestnancov
 • odborné prípravy protipožiarnych hliadok
 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • kontrolná a poradenská činnosť
 • zastupovanie pri kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru

Školenia obslúh motorových vozíkov

 • základné kurzy obslúh motorových vozíkov
 • aktualizačná odborná príprava obslúh motorových vozíkov
 • opakované školenia obslúh motorových vozíkov
 • rozšírenie odbornej spôsobilosti obslúh motorových vozíkov